දෙනුවර මින්පසු.. (Denuwara Min Pasu)

Produced By
Listen On
Release Date

Jan 21, 2021

Denuwara Min Pasu Lyrics

Denuwara Min Pasu Lyrics in English

Denuvara Minpasu Eka Nuvarak Meni
Obe Hadavata Mahadehi Sevanællaki
Yali Heṭa Dinayet Api Hamu Vannemu
Api Sakviti Raja Kirulu Pælændemu

Liṁtoṭa Gaṁtoṭa Ādi Tænēyā
Malmada Bisavuni Oba Hamu Vūvā
Senehas Arunalu Kiraṇa Genāvā
Nodanimi Oba Mage Hadaveta Āvā

Dæhænaki Oba Mage Hadavata Bandana
Senehasa Mitureki Dukgini Sindana
Dinayak Eḷam̆benu Æta Mana Nandana
Aseniya Mal Mata Sirikata Kændana

Credits

Atrists

Produced by

Written By

License

Maharaja Entertainments Pvt Ltd

Listen

දෙනුවර මින්පසු.. (Denuwara Min Pasu) | Somathilaka Jayamaha & Punya Kathriarachchi

Play Video
Scroll to Top