සුළඟ වගේ දඟකරන

Produced By
Listen On
Release Date

Jul 21, 2022

Hemin Hemin Kithi Kawana Lyrics

Hemin Hemin Kithi Kawana Lyrics in English

Suḷaga Vagē Daga Karana
Eti Eti Laga Rædena
Oyā Vagē Hita Nivana
Bhāvanāvak Koheda

Suḷaga Vagē Daga Karana
Eti Eti Laga Rædena
Oyā Vagē Hita Nivana
Bhāvanāvak Koheda

Viṭeka Ævit Sita Sim̆bina
Āyemat Dura Duvana
Viṭeka Ævit Sita Sim̆bina
Āyemat Dura Duvana
Hemin Hemin Kiti Kavana
Oyā Mage Pem Kaviya

Suḷaga Vagē Daga Karana
Eti Eti Laga Rædena
Oyā Vagē Hita Nivana
Bhāvanāvak Koheda

Velā Ævit Suḷi Suḷaga
Pāravayi Sita Suvn̆da
Velā Ævit Suḷi Suḷaga
Pāravayi Sita Suvn̆da
Taraha Nǣ Maṁ Tavama
Heṭat Oayā Mage Mæṇika

Suḷaga Vagē Daga Karana
Eti Eti Laga Rædena
Oyā Vagē Hita Nivana
Bhāvanāvak Koheda
Bhā..va..nā..va..k.. Koheda…

Credits

Atrists

Produced by

Written By

License

Flashback Music

Listen

Sulanga Wage Daga Karana (සුළඟ වගේ දඟකරන) | Roshan Fernando | Official Audio

Play Video
Scroll to Top