තව්තිසා ලොවෙන්

Produced By
Listen On
Release Date

Jan 25, 2024

Thawthisa Lowen Lyrics

Thawthisa Lowen Lyrics in English

tavtisā loven væḍīyi – dēvatāviyak vænī..
obaṭa paradī nelum mal petī..
kalpa kālayak api – mē lesin gevannætī
hitaṭa dænunē ē nisā vennæti..
obagē manamālakam māgē sabakōlakam
mulumanin nimakalā tēruṇā ….//
ādaren mā obē nivenavā..

tavtisā loven væḍīyi – dēvatāviyak vænī..
obaṭa paradī nelum mal petī..

ævida yanna tuhina māvatē – pāra kiyana sitiyamak vagē
nētrāvan obē dilenavā..
obagē lan̆gadi gevena jīvitē – tabana tabana piyavarak digē
sēnā asvæsum genenavā…
ādaren mā obē nivenavā….

tavtisā loven væḍīyi – dēvatāviyak vænī..
obaṭa paradī nelum mal petī..

balana balana hæma dasantayē – obagē ruva maṭa mavī penē
āśāvan gan̆gul uturavā..
æn̆gili ganimi mama anāgatē – vætira inna paputurē obē
dorē yana hæn̆gum ahulalā..
ādaren mā obē nivenavā….

obagē manamālakam māgē sabakōlakam
mulumanin nimakalā tēruṇā ….//
ādaren mā obē nivenavā..

tavtisā loven væḍīyi – dēvatāviyak vænī..
obaṭa paradī nelum mal petī..

Credits

Atrists

Produced by

Written By

License

Ashen Senarathna

Listen

Thawthisa Lowen (තව්තිසා ලොවෙන් ) Ashen & Sheenadi Wedding Song [Official Music Video]

Play Video
Scroll to Top